Strona główna

Poleć znajomym

Drukuj
Jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowych szkoleniach wpisz swój adres
e-mail


Kurs na audytora
Kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Podstawa prawna

Zakres programowy kursu oraz sposób przeprowadzania szkolenia i egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie o sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. (Dz. U. nr 17, poz. 104 z dnia 31 stycznia 2008 r.)

Cel szkolenia / kursu.

Kurs umożliwi Państwu nabycie praktycznej umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz przygotowanie się do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw energetycznej charakterystyki budynków Egzamin państwowy Ministerstwo Infrastruktury


Dyrektywa 2002/91/WE

Jednym z podstawowych wyzwań współczesnego świata jest ograniczanie zużycia energii. Wynika to z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych. Im wyższe zużycie, tym wyższa emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Zmniejszenie zużycia ma także wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego świata. Potwierdzeniem tej tezy są powtarzające się zagrożenia wstrzymania dostaw gazu do krajów UE, w tym przede wszystkim do Polski, z Federacji Rosyjskiej oraz kolejne podwyżki ceny tego nośnika energii. Musimy więc zmniejszać popyt na energię poprzez racjonalizację jej zużycia. Istotnym elementem takiego programu powinno być ograniczenie eksploatacyjnej energochłonności budynków. Mówi o tym Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wg prognozy podanej w Green Paper "Towards a European Strategy for the security of energy supply", przy zachowaniu efektywności wykorzystania energii na dotychczasowym poziomie, tzn. bez wdrożenia programu oszczędnościowego, w 2030 r. aż 70% energii i surowców energetycznych musiałoby być importowane spoza obszaru UE. Ograniczenie zużycia energii jest także jednym z elementów wdrażania w budownictwie koncepcji zrównoważonego rozwoju, polegającej na oszczędnym wykorzystaniu surowców energetycznych oraz na ochronie środowiska, w celu zachowania tych dóbr dla przyszłych pokoleń.

Uczestnicy kursu

Osoby dorosłe posiadające wykształcenie wyższe, projektanci budynków, deweloperzy, pośrednicy nieruchomości oraz, administratorzy obiektów budowlanych.

Kto może wystawić świadectwo?

W myśl postanowień ustawy - Prawo budowlane (Art. 5 ust. 8) świadectwo
charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
  • nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równoznaczne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
  • Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej z mocy ustawy posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.


Copyright © pro | consulting Od 27.10.2006 r 264111 osób odwiedziło tą stronę.