Strona główna

Poleć znajomym

Drukuj
Jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowych szkoleniach wpisz swój adres
e-mail


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
 
Termin i miejsce warsztatów: do uzgodnienia
 
Program:
 
Dzień 1 (godz. 8:30—18:30) 
 1. Wprowadzenie
  1. Prawo zamówień publicznych jako podstawowy akt prawny regulujący procedury wydatkowania środków publicznych
 2. Stosowanie ustawy przy zamówieniach nie przekraczających 60 000 EURO
  1. Rozporządzenie w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień nie objętych ustawą
  2. Wewnętrzne procedury udzielania zamówień
  3. Obowiązek publikacji ogłoszeń
  4. Odpowiedzialność za naruszenie procedury 
 3. Zmiany w zakresie podmiotowym
  1. Zamawiający dysponujący środkami publicznymi
  2. Związki podmiotów z uczestnictwem podmiotu publicznego 
  3. Koncesjonariusze 
 4. Progi istotne dla stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
  1. Zamówienia poniżej kwot określonych w dyrektywach
  2. Zamówienia ponadprogowe
  3. Zamówienia objęte „procedurą zaostrzoną” 
 5. Zasada pisemności i zasada jawności – nowe ujęcie 
  1. Sposób komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
  2. Zakres czynności niejawnych
 6. Usługi objęte wyłączeniami częściowymi
  1. Katalog usług
  2. Zasady zamawiania usług grupy B
 7. Zamówienia wielorodzajowe
  1. Zasady udzielania zamówień obejmujących jednocześnie dostawy usługi lub roboty budowlane
 8. Zasady zamieszczania ogłoszeń
  1. Nowe zasady publikacji ogłoszeń wstępnych
  2. Miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia
  3. Ogłoszenia nieobowiązkowe
 9. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zakaz dyskryminacji i sposób i informacji o uwzględnianiu rozwiązań równoważnych
  2. Nowe przepisy o przestrzeganiu norm w opisie przedmiotu zamówienia
  3. Obowiązek przyjmowania równoważnych rozwiązań przy braku norm europejskich
 10. Obliczanie wartości zamówienia
  1. Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo
  2. Świadczenia ciągłe
  3. Wartość zamówień objętych umową ramową 
 11. Warunki udziału w postępowaniu, żądane dokumenty
  1. Nowe warunki natury formalnej
  2. Nowy sposób oceny warunków merytorycznych 
  3. Dopuszczalny zakres żądanych dokumentów 
  4. Możliwość uzupełniania dokumentów i składania wyjaśnień
 12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  1. Tryby objęte obowiązkiem sporządzenia SIWZ
  2. Sposób uzyskiwania SIWZ 
  3. Obowiązkowa treść SIWZ
  4. Szczególne elementy SIWZ
  5. Zakres informacji o podwykonawcach 
  6. Zmiany w zakresie możliwości modyfikacji SIWZ
 13. Wadium
  1. Obowiązek wnoszenia wadium
  2. Prawo do żądania wadium
  3. Wadium przy zamówieniach udzielanych w częściach
  4. Formy wadium
 14. Zmiany w trybach udzielania zamówień
  1. nowe przepisy w przetargu nieograniczonym
  2. nowe przepisy w przetargu ograniczonym
  3. nowe przepisy w negocjacjach z ogłoszeniem
  4. zamówienie z wolnej ręki 
  5.  dialog konkurencyjny 
  6.  pozostałe tryby
 15. Umowa ramowa
  1. Zakres stosowania
  2. Dopuszczalne tryby stosowane w celu zawarcia umowy ramowej
 16. Dynamiczny System Zakupów
  1. Definicja
  2. Sposób ustanawiania
  3. Czas trwania
  4. Forma komunikacji 
  5. Sposób udzielania zamówień objętych Systemem
 17. Konkurs
  1. Poprawianie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  2. Zniesienie obowiązku przekazywania ogłoszenia o udzielenie zamówienia Prezesowi UZP
 18. Koncesja na roboty budowlane - zakres stosowania
 19. Zamówienia Sektorowe
  1. Progi stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień sektorowych
  2. Zmiany dotyczące wyłączeń stosowania ustawy
  3. Zamówienia udzielane podmiotom powiązanym
  4. Szczególne prawa i obowiązki zamawiającego przy udzielaniu zamówien sektorowych 
  5. Zakres sprawozdań składanych przez zamawiających sektorowych
Dzień 2 (godz. 8:15—15:30) 
 1. Badanie i ocena ofert
  1. Związanie ofertą - terminy
  2. Odrzucenie ofert
  3. Sposób oceny ofert w toku licytacji elektronicznej
  4. Zawiadomienia o wyborze ofert
  5. Wybór oferty najkorzystniejszej
  6. Unieważnienie postępowania
 2. Środki ochrony prawnej
  1. Środki ochrony prawnej przysługujące również zamawiającemu
  2. Omówienie terminów przewidzianych przy środkach ochrony prawnej
  3. Kumulacja protestów 
  4. Nowy sposób rozpatrywania odwołań 
  5. Skrócenie terminu rozpoznania skargi przez sąd
Prowadzący:
Włodzimierz Dzierżanowski
 
Uczestnik prac nad nowelizacją ustawy.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2002 - 2006 Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialnego za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych.
Współautor programów wsparcia przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Współautor dwóch komentarzy do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor licznych publikacji artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno - prywatnego. Trener
 
Koszt udziału w szkoleniu:
do uzgodnienia

W ramach szkolenia oferujemy:
udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat uczestnictwa, lunch, kawa/herbata/napoje/przekąski w przerwach.
 
 Copyright © pro | consulting Od 27.10.2006 r 264117 osób odwiedziło tą stronę.